tin sức khỏe

Tự xét nghiệm covid -19 tại nhà

Nếu quý vị cần xét nghiệm về COVID-19 và không thể được xét nghiệm bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quý vị có thể cân nhắc dùng bộ tự lấy ... Đọc thêm